• LIFE Y NATURA 2000

    O labor destas institucións é fundamental para a batalla contra o cambio climático e a conservación do medio ambiente e a biodiversidade europea.

LIFE

O Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE) é o acrónimo en francés do instrumento financeiro da Unión Europea dedicado ao medio ambiente da Unión Europea. Actualmente atópase no período programático 2014-2020 para o período 2014-2020. O seu obxectivo xeral baséase en catalizar os cambios no desenvolvemento e a aplicación das políticas mediante a achega de solucións e mellores prácticas para lograr os obxectivos ambientais e climáticos, así como mediante a promoción de tecnoloxías innovadoras en materia de medio ambiente e cambio climático. Debe apoiar, así mesmo, a aplicación do Programa Xeral de Medio Ambiente da Unión ata 2020 “Vivir ben, respectando os límites do noso planeta”.

O Programa LIFE é xestionado pola Comisión Europea, sendo a Autoridade Nacional no Estado español o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a través da Dirección Xeral de Servizos.

Páxina web da Comisión Europea: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Correo electrónico do Punto de Contacto Nacional español: bzn-life@mapama.es 

Marco legal do Programa LIFE

Regulamento (UE) Nº 1293/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 relativo ao establecemento dun Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima ( LIFE) polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 614/2007..

Programa de Traballo Plurianual para o período 2014-2017.

Páxina web principal: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

RED NATURA 2000

Natura 2000 é unha rede ecolóxica europea de áreas de conservación da biodiversidade. Consta de Zonas Especiais de Conservación (ZEC) establecidas de acordo co Directiva Hábitat e de Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) designadas en virtude das Directiva Aves. A súa finalidade é asegurar a supervivencia a longo prazo das especies e os tipos de hábitat en Europa, contribuíndo a deter a perda de biodiversidade. É o principal instrumento para a conservación da natureza na Unión Europea.

A Directiva 92/43/CE relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (ou Directiva Hábitats) crea en 1992 a Rede Natura 2000:

Créase unha rede ecolóxica europea coherente de zonas especiais de conservación, denominada ‘Natura 2000’. Dita rede, composta polos lugares que alberguen tipos de hábitats naturais que figuran no Anexo I e de hábitats de especies que figuran no Anexo II, deberá garantir o mantemento ou, no seu caso, o restablecemento, nun estado de conservación favorable, dos tipos de hábitats naturais e dos hábitats das especies de que se trate na súa área de distribución natural” (artigo 3.1, Directiva Hábitats).

Natura 2000 está vinculada así mesmo á Directiva 2009/147/CE relativa á conservación das aves silvestres, ou Directiva Aves, ao incluír tamén os lugares para a protección das aves e os seus hábitats declarados en aplicación desta Directiva.

O obxectivo da Red Natura 2000 é por tanto garantir a conservación, nun estado favorable, de determinados tipos de hábitat e especies nas súas áreas de distribución natural, por medio de zonas especiais para a súa protección e conservación.

A Rede está formada polas Zonas Especiais de Conservación (ZEC) e polos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) ata a súa transformación en ZEC, establecidas de acordo coa Directiva Hábitats, e polas Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA), designadas en aplicación da Directiva Aves.

As Directivas Hábitats e Aves foron transpostas ao noso ordenamento xurídico interno por medio da Ley 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, que constitúe o marco básico de Natura 2000 en España.

Páxina web principal: http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/